Ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov

 

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Ochrana osobných údajov zákazníka (dotknutej osoby) je zaručená zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našom webe https://www.abek.sk sú od 25.5.2018 spracovávané
v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Kto údaje zbiera a spracúva - identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť ABEK SK s.r.o. so sídlom Vajkovce 253, 04443 Vajkovce, IČO 50 367 480, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 39522/V, ktorá spracúva vaše osobné údaje.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidáciu.
T.j určovanie, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho, prípadne výber ďalších spracovateľov, ktorí jej budú so spracovaním osobných údajov pomáhať.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spoločnosť ABEK SK s.r.o. spracúva nasledujúce osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - na faktúru pre vás a súvisiace doklady 

 • email - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, poskytovanie informácií o priebehu a zmenách objednávky, doručovanie marketingových informácií o produktoch, službách dodávateľa
 • telefónne číslo - za účelom informovania o stave objednávky, poskytovanie informácií o priebehu a zmenách objednávky

 • platobné údaje - technické zabezpečenie platby

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

 

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Osoba, ktorá vyplní kontaktný formulár na stránke, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a službami prostredníctvom emailu. 

Aby sme zistili preferencie návštevníkov webu a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi, používame cookiesPri prehliadaní webových stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu. Používanie súborov cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. 

K vašim osobným údajom majú prístup len naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné. Ide o poskytovateľov nasledujúcich platforiem a služieb: 

 • Slovak Parcel Service - prevádzkujú kuriérske a doručovacie služby 
 • FAA s.r.o. - poskytuje ekonomické spracovanie
 • WebSupport - hosting
 • Smartemailling - emaily
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics

 Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Zaručujeme vám však, že výber, spracovateľa bude podmienený jeho súladom so spĺňaním podmienok GDPR.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o spracovávaní a nakladaní s vašimi osobnými údajmi.

 • Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne
 • Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov, alebo ich nesprávností či neúplnosti.
 • Taktiež máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne. Obmedziť účel spracovania osobných údajov môžete aj odhlásením z newslettera pre zasielanie obchodných oznámení.
 • Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov máte právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov máte aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. 

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne.  Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.